TERÉNNÍ TVARY

Terénní tvary

Tvar terénu se znázorňuje pomocí velmi detailně kreslených vrstevnic, a pomocí značek pro

malé kupky, prohlubně atd. To je doplněno v černé barvě značkami pro skály a srázy. Terén

pro orientační běh je obvykle nejlépe zobrazen vrstevnicemi s 5m intervalem.

Je třeba se vyhýbat přehnanému užívání pomocných vrstevnic, neboť komplikuje mapu a dává

špatnou představu o výškových rozdílech. Pokud znázornění nějakého prostoru vyžaduje velký

počet pomocných vrstevnic, je čitelnější alternativou menší interval vrstevnic.

Relativní výškové rozdíly mezi sousedními útvary musí být na mapě vyjádřeny co nejpřesněji.

Absolutní výšková přesnost je méně důležitá. Je přípustné lehce měnit výšku vrstevnice,

pokud to zlepší vyjádření terénního tvaru. Tato odchylka nemá překročit 25 % intervalu

vrstevnic a je třeba brát ohled i na sousední tvary.

{Vrstevnice se přerušují pouze tam, kde by kolidovaly s bodovými značkami hnědé barvy a se

značkami 106 – 108 (srázy, hráze) a 110 (mělká rýha). Nepřerušují se tedy ve skalách.}

{Pro vykreslení terénu se používají v první řadě vrstevnice. Ostatní značky (srázy, rýhy) se

použijí jen tam, kde by vrstevnicový obraz nebyl dostatečný.}